ДОНАЦИЈА ОД ПРАВНИ ЛИЦА

Вашата хуманост како општествено одговорна фирма,
е пресудна за помош на децата кои имаат неопходна потреба од лекување во странство!

Заедно помагаме на деца од социјално загрозени семејства
чии родители не се во можност сами да ги обезбедат потребните средства.

ЗА НАШИТЕ ДЕЦА – БИДИ ХУМАН СЕГА!

 

Внесете податоци за Вашата фирма:

 

Средствата се уплаќаат на следнава ж-ска: 2400-501-075-12353 Унибанка АД Скопје

Договор за донација бр. :

склучен во Скопје, на ден:

Помеѓу:
1.

со адреса:
(во натамошниот текст давател на донација), од една страна и:

2.
Фондација ДОПИР - Скопје, фондација за обезбедување финансиска поддршка за здравствени потреби,
чија основна цел е финансиска и материјална поддршка на деца со здравствени потреби, (во понатамошниот текст примател на донацијата) од друга страна.

Уни Банка - Скопје
денарска сметка: 2400-501-075-12353

Член 1.
Предмет на овој договор е донација во парични средства во износ од:
Член 2.
Примателот на донацијата се обврзува веднаш по примањето на финансиските средства од давателот на донацијата, истите јавно да ги објави на страната www.bidihumansega.mk.
Член 3.
Примателот на донацијата се обврзува дека средствата исклучиво ќе се употребат за покривање на трошоци за лекување на лицето - Корисник на фондацијата и дека активно ќе се грижи за организирање кампањи за собирање на донаторски средства за лица – корисници на фондацијата на кои им се потребни средства за здравствени потреби а не се покриени од Фондот за здравство.
Член 4.
За она што не е предвидено со овој договор ќе се применува законот за облигациони односи, Законот за донации и спонзорства во јавните дејности и останатите позитивно правни прописи на РМ.
Член 5.
Во случај на спор по овој договор, надлежен е Основниот суд Скопје 2 во Скопје.
Член 6.
Овој договор е составен во 4 идентични примероци од кои по еден за секоја договорна страна, а останатите се за службена употреба.

 

Давател на донацијата:

Фондација ДОПИР, Скопје

Управител Миле Шулевски


Powered by BreezingForms

Собрани донации
збирно за сите

ЛИСТА НА ФИРМИ ДОНАТОРИ

Хуманитарна Фондација ДОПИР

Работно време пон-петок од 08 до 16 часот

Адреса: ул. Анкарска бр.21/29 1000 Скопје
телефон: 02/614 – 5525
e-mail: dopirmk@gmail.com

БИДИ ХУМАН СЕГА

ДОНИРАЈ

на збирна сметка на Фондацијата за секое дете подеднакво;
Уни Банка - Скопје Денарска сметка: 2400-501-075-12353
Девизна сметка: IBAN: MK07240050107512353 SWIFT: UIBMMK22XXX
Секоја Ваша донација преку ж-ска ќе биде прикажана на сајтот по прокнижување во банката.

Институт Алтернатива

Foundation DOPIR. Copyright 2018. All Rights Reserved.